2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Na podstawie art. 39, 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy, projekt dokumentu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.

W związku z powyższym, w dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Projekt, wraz z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym prognozą oddziaływania na środowisko), będzie dostępny i będzie można się z nim zapoznać w ww. terminie:

 1. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście przez Kancelarię ogólną, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl
 3. na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – architektura.um.warszawa.pl

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, każdy może złożyć uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 2. ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 22 443 23 77 lub 22 443 23 32,
 3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sump-mw@trako.com.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 6 kwietnia 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bartosz Rozbiewski
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Załączniki:

1. Projekt dokumentu SUMP* (dodatkowo: wersja na czytniki immersyjne)
2. Załącznik nr 1 do SUMP
3. Prognoza oddziaływania na środowisko
4. Załączniki mapowe do SUMP – cz. I
5. Załączniki mapowe do SUMP – cz. II

*SUMP: (ang. Sustainable Urban Mobility Plan) Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

drukuj (Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”)

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-03-13 13:35
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-13 13:42

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Wójt Gminy Siennica informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego z:
 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 3. lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".
 
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
 
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę do Urzędu Gminy w Siennicy do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.
Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 12 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu. 
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.  
W zgłoszeniu:
 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. 
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej. 
 
Wójt Gminy Siennica
/-/ Stanisław Duszczyk

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-09-25 16:16
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-25 16:27

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-09-25 16:17

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zglechów

Komunikat nr 7 z dnia 20.10.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zglechów zaopatrującego miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Boża Wola, Budy Łękawickie, Drożdżówka, Nowodzielnik, Dzielnik, Kąty, Krzywica, Kulki, Ptaki, Łękawica, Strugi Krzywickie, Swoboda, Żaków, Żakówek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Mińsku Mazowieckim w dniu 17.10.2023 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie
przydatności wody do spożycia.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na
stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku
Mazowieckim.

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-10-20 15:57

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Siennica do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 r., ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy ogłasza wstępny nabór uczestników.

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Z opinii uzyskanych podczas realizacji programu w roku bieżącym, wynika, że jego kontynuacja jest oczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy pod numerem telefonu 25 757 22 64, w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 10 listopada 2023 roku.

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-11-02 16:08

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Piotr Strzelec
  data publikacji: 2023-12-29 13:44