Odpady komunalne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.04.2020 r.

Wójt Gminy Siennica zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr XIV.0007.161.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy są następujące:

  1. 25,00 zł / m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 50,00 zł/ m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie  informuję, że właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki  mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy  celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w kwocie 2,00 zł od stawki opłaty wnoszonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  są następujące:

  1. roczna  stawka w wysokości 169,00 zł w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. roczna stawka w wysokości 338,00 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wprowadzenie w/w stawki  opłaty wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe .

Przypominamy również, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Metryka

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2022-06-27 16:34
  • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-27 16:35