Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 1. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:
  1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
   • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siennica –  www.bip.ugsiennica.pl;
   • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Siennica – www.ugsiennica.pl;
   • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  2. Wnioskodawca wykorzystujący informacje jest obowiązany:
   • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej;
   • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie;
   • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
  3. Urząd Gminy w Siennicy nie ponosi odpowiedzialności:
   • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
   • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Gminy w Siennicy.
 2. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie
  1. Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.
  2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Gminy w Siennicy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.
 3. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siennica,
  2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.
Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Gminy, po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić Urząd Gminy o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W stosunku do:

 1. decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 2. decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,
 3. wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2022-05-24 17:19