Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok

Od budynków:

 1. od budynków mieszkalnych - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub  ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,13 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,98 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 5. od budynków pozostałych, w tym:
  • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • od domów letniskowych - 9,47 zł od 1m. powierzchni użytkowej,
  • od innych pozostałych - 4,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,11 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych - 3,62 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym:
  • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1mpowierzchni,
  • wykorzystywanych na cele budownictwa letniskowego - 0,45 zł od 1m2 powierzchni,
  • od innych pozostałych - 0,25 zł od 1mpowierzchni.
 4. niezbudowanych objętych obszrem reiwtalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2018, poz.1398 z późn.zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesznym obejmująym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie teg planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,89 od 1 m2 powierzchni.

Zwolnione są z podatku od nieruchomości: 

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:budynki i grunty lub ich części wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej
  1. budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
  2. budynki i grunty lub ich części wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej.
 2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2022-06-27 13:57
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-09 15:52

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2022-06-27 15:06
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-27 16:02