Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2024 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta i Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  2. od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta i Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, koni, kóz, owiec oraz świń zobowiązany jest on do dołączyć do wniosku: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, koni, owiec, kóz oraz informację o średniej rocznej liczbie świń będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, koni, kóz, owiec oraz świń określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2024 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815). 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie -  gotówką w kasie urzędu miasta i gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
  2. Od dnia 1 października do dnia 31 października 2024 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie -  gotówką w kasie urzędu miasta i gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku dostępny poniżej.

 

Pliki do pobrania

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Słomczyńska
  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2024-01-30 11:29