Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 
  2. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, zobowiązany jest on do dołączyć do wniosku: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (wniosek do Agencji o wydanie zaświadczenia w załączniku)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. Od dnia 3 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2023 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie.
  2. Od dnia 2 października do dnia 31 października 2023 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku dostępny poniżej.